به گفته شاهپور علایی مقدم، وجود خلا قانونی و نبود ابزارهای مناسب برای نظارت موثرتر بر محصولات کشاورزی و ورودی به بازار، از جمله عوامل موثر بر این اتفاقات هستند که برخی از آنها رفع شده است.