در این جوامع یک بیم سیستماتیک به رابطه خارجی وجود دارد که در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را نشان می دهد.

مثال بارزش در کره شمالی است؛ آنچه در این کشور به رفتار اجتماعی و خصوصی افراد شکل می دهد ایدئولوژی است، ایدئولوژی ای به نام «جوچه»!

جوچه برای افراد از لباس تا نحوه اصلاح موی سر را تعیین می کند.

این ایدئولوژی مبتنی بر خود وابستگی مطلق است: همه چیز را باید خودمان پیش ببریم، در این تئوری به دیگری نیاز نداریم. 

این ایده در کشورهایی همچون رومانی و ژاپن نیز جاری بوده اما زمانی که از آن گذشتند، توانستند دنیا را ببینند و مسیر توسعه را بیابند.