نمونه آن در کوبای پس از انقلاب کمونیستی قابل مشاهده است؛ در آنجا کمیته دفاع از انقلاب کمونیستی از هر فردی در هر منطقه پرونده ای تشکیل می داد تا کسی ضدکمونیسم نشود. این انقلاب یکی از اصولش، خدانابوری بود در نتیجه کلیه اعمال مذهبی ممنوع بود و عبادت خدا به هر طریقی جرم تلقی می شد.

در کوبا سطح سواد و بهداشت پیشرفت کرد اما درآمد سرانه کوبایی ها از رتبه سوم منطقه به رتبه دوازدهم سقوط کرد.

جالب اینجا بود که از همان زمان تا همین الان، نسبت به انقلاب کوبا یک چهره مثبت به وجود آمده و پوستر قهرمانانش یعنی چگوارا و کاسترو در اغلب محافل چپ جای ثابت داشت. جالب تر اینکه این پروپاگاندا توسط رسانه های غربی صورت گرفته بود. 

ادامه ماجرا را در آخرین قسمت از فصل دوم اکوپدیا بشنوید.