از آنجایی که سیاست گذار خودرویی پشت ایده تولید خودروی ارزان است این سوال مطرح می شود که آیا تولید خودروی ارزان با واقعیت های امروز و زنجیره خودروسازی کشور همخوان است یا تولید خودروی اقتصادی شعاری بیش نیست و قابلیت عملیاتی شدن ندارد؟