جای نوآوری و تولید در این زمینه خالی مانده است و بسیاری از استارتاپ‌ها یا به این حوزه ورود نمی‌کنند و یا بخاطر وضعیت رگولیشن از بین می‌روند.

هرچند ۹۹ درصد همین استارتاپ‌هایی هم که زنده ماندند به خرید و فروش و واسطه گری مشغول هستند.

در این میان جای زنجیره بلوک توسعه یافته در ایران و پروژه‌هایی که مستقیما به چرخه اقتصاد توکنی و دیجیتال کشور کمک کنند خالی است. همراه اول قصد دارد پروژه توکن همراه را راه‌اندازی کند. اما چقدر تا اجرایی شدن آن فاصله داریم؟