ریسک گریزی در سایه ابهام !

در حالی که کمتر از دو هفته تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده و بحران کرونا همچنان ادامه دارد، در زمینه های گوناگون ابهام هایی وجود دارد که سبب کاهش ریسک پذیری شده است. رویکرد انتظار در رفتار سرمایه گذاران کاملا مشهود است. البته در دو بازار سودی مطلوب کسب شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد