امروز  سامانه ارز متشکل در نرخ ۲۷/۱۷۱ تومان به کار خود پایان داد و فاصله نرخ دلار در بازار متشکل و بازار آزاد به ۲/۶۷۹ تومان رسید.

نرخ دلار در بازارهای هرات و سلیمانیه به ترتیب ۲۹/۷۹۰ تومان و ۳۰ هزار تومان  هستند که نسبت به روز گذشته کاهش داشتند.

دلار در بازار آزاد تهران به ۲۹/۸۵۰ تومان رسید که این نرخ نیز نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

سکه امامی امروز به ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید و هر قطعه ربع سکه نیز ۳ میلیون ۸۲۰ هزار تومان دادو ستد می شود.