به گزارش اکوایران، روند نرخ سود بین بانکی در هفته اخیر مسیری ثابت را پیموده و نسبت به هفته قبل خود تغییری را ثبت نکرده است.

در همین رابطه در آمارهای ثبت شده از سوی بانک مرکزی در خصوص این متغیر مشاهده می شود روند نرخ بهره با وجود حجیم تر شدن معاملات در بازار بین بانکی اما تغییر زیادی نداشته است.

نرخ سود ثابت در بازار بین بانکی

در بازار بین بانکی نرخ بهره برابر با 20.29 درصد ثبت شده که در مقایسه با هفته قبل تقریبا تغییری نداشته است. به طور کلی بانک مرکزی از ابتدای دی ماه سال گذشته به دستور دولت سیاست کنترل نرخ بهره در مرز 20 درصد را در برنامه خود قرار داد تا از این طریق بتواند بازدهی بورس را صعودی کند.

در همین رابطه در بازار باز اقدام به بسط بی سابقه نقدینگی کرده و در آن بازار با نرخ سود کف تقریبا 19 درصد اقدام به بسط های بیش از 90 هزار میلیارد تومان کرد.

این اتفاق موجب می شود تا در بازار بین بانکی داد و ستد کمتر شده و نرخ سود تقلیل پیدا کند. 

اعتبارات قاعده مند که نشان دهنده میزان اعتبار گیری بانک ها از بانک مرکزی در این بازار است در هفته گذشته برابر با هزار میلیارد تومان ثبت شده که با وجود حجیم تر شدن آن در مقایسه با هفته قبل نرخ بهره بین بانکی کاهش چندانی نداشته است.

در همین رابطه بانک مرکزی در بیان آماری خود از نرخ بهره اعلام کرد این نرخ در هفته منتهی به 25 فروردین ماه برابر با 20.29 درصد ثبت شده که در مقایسه با هفته قبل تقریبا تغییری را ثبت نکرده است.

نکته مهم در خصوص تغییرات نرخ بهره از پایان بهمن ماه تا کنون در کانال 20.3 درصد بوده و ضمن نوسانات متعدد اما از این محدوده نه پایین تر آمده و نه بالاتر رفته است.

نرخ سود

دامنه ثبات نرخ بهره در دو ماه اخیر

در دو ماه گذشته بانک مرکزی معاملات خود در بازار باز را شدت بیشتری بخشید. درآن بازار به طور کلی بانک ها می توانند با فروش اوراق به بانک مرکزی در تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سود مشخص اقدام به قرض گیری پول از بانک مرکزی کنند.

این بازار به طور کلی در راستای بهبود نقدینگی بانک ها صورت گرفته و منظور از آن بهینه سازی این وضعیت در نهادهای مالی است.

اما در ماه های اخیر سیاست بانک مرکزی کنترل نرخ سود بوده و به این بهانه بسط های بیشماری را در بازار باز صورت داده است.

در همین رابطه در روزهای پایانی بهمن ماه 1400 بانک مرکزی تقریبا 80 همت پول در بازار باز تزریق می کرد که این رقم بعد از دو ماه 15 درصد رشد پیدا کرده است.

این رشد 15 درصدی منجر به عبور بسط هفتگی پول از مرز 90 همت شده بود و این در حالی است که نرخ بهره در بازه مذکور  تغییری را ثبت نکرد.

نرخ بهره در پایان بهمن ماه در سطح 20.3 درصد قرار داشته که ضمن نوسان های مختلف در نهایت هم به همان سطح  20.3 درصد رسیده است.

تغییرات هفتگی نرخ بهره در هفته های اخیر نشان می دهد نوسانات ثبت شده در نرخ سود در همان سطح 20.3 درصد بوده و نشان از ثبات نسبی این متغیر در دو ماه اخیر داشته است.

نرخ سود