به گزارش اکو ایران، در پایان سال 1400 نقدینگی ایران 4.5 درصد رشد ماهانه پیدا کرده و بالاترین درصد ماهانه این شاخص را در ماه های اخیر ثبت کرده است.

سرعت افزایش بیشتر نقدینگی در مقایسه با پایه پولی منجر به ثبت رکورد مهمی در ضریب فزاینده نقدینگی شده که می تواند از نگاه برخی صاحب نظران تبعات اقتصادی را در بر داشته باشد.

رکوردزنی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 1400

به طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی در ادبیات اقتصادی به معنای آن است که هر واحد پایه پولی تا چند برابر منجر به خلق نقدینگی در کشور می شود . به همین دلیل این شاخص را می توان از طریق تقسیم نقدینگی بر پایه پولی استخراج کرد.

طبق آمارهای ثبت شده در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان 1400، نقدینگی اسفند سال گذشته برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بوده و پایه پولی نیز معادل با 602 هزار و 800 میلیارد تومان محاسبه شده است.

حاصل تقسیم این دو شاخص بر یکدیگر نشان می دهد ضریب فزاینده در سطح 8 واحد قرار داشته که بیشترین میزان در یک دهه اخیر بوده است.

در کنار رکوردزنی ضریب فزاینده حجم نقدینگی اضافه شده در ماه پایانی 1400 نیز سطح بی سابقه ای را ثبت کرده است.

نقدینگی

رکوردزنی حجم خلق پول در اسفند 1400

طبق داده های بانک مرکزی حجم نقدینگی ایران تا پایان سال 1400 برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه قبل خود در حدود 208 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

روند آماری این شاخص نشان می دهد این بیشترین میزان حجم افزوده شده نقدینگی در یک دهه اخیر بوده است.

البته برخی کارشناسان معتقدند آن چه در بررسی روند نقدینگی اهمیت بیشتری دارد روند رشد ماهانه است. این رشد نیز در اسفند به 4.5 درصد رسیده که رکورد یکساله را شکسته است.

با این حال حجم نقدینگی افزوده شده هنوز در سطح بالایی قرار داشته و در شرایط تورم بالا می تواند اثرات سویی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. 

نقدینگی