به گزارش اکو ایران، روند فروش اوراق بدهی دولتی در دوهفته ابتدایی سال جاری نشان از تصمیم جدی دولت بر فروش اوراق داشته است. در این بازار تا کنون 6 هزار و 580 میلیارد تومان از کسری بودجه تامین شده که 3 هزار و 10 میلیارد آن در دومین مرحله منتهی به 10 خرداد ماه صورت گرفته است.

در دو مرحله سپری شده از این بازار کلا دو دسته اوراق از سوی دولت عرضه شده که در هفته اخیر فروش اراد 104 سهم بیشتری داشته است.

بازار اولیه

مقایسه اوراق خریداری شده در هفته دوم بازار اولیه

در حراج اوراق بدهی دولتی منتهی به 10 خرداد ماه اراد 104 و اراد 105 دو دسته اوراقی بودند که به مشتریان عرضه شد.

بررسی ها نشان می دهد در این معاملات هزار و 880 میلیارد تومان اراد 104 فروخته شده و مابقی به ارزش هزار و 130 میلیارد تومان سهم اراد 105 بوده است.

این اوراق دو خصیصه مختلف دارند. به طور کلی تاریخ سررسید و نرخ سود از مهمترین دلایل تمایل خریداران به مشارکت در این بازار است.

در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد اراد 104 تاریخ سررسید نزدیک تر داشته که برابر با 12 ماه بوده و اراد 105 تاریخ سررسید آن دور تر بوده و معادل با 26 ماه ثبت شده است.

این در حالی است که نرخ سود در این اوراق وضعیتی معکوس دارد. اراد 105 با نرخ سود 22 درصد سطح بی سابقه ای را ثبت کرده و اراد 104 نیز در همان سطح 21.5 درصد بوده است.

تفکیک رفتار بورسی ها و نهادهای مالی نشان می دهد بانکی ها تمایل بیشتری به تاریخ سررسید کوتاه مدت اوراق داشته اند.

بازار اولیه

تمایل بورسی ها به نرخ سود بالاتر اوراق

به طور کلی مقایسه خرید و فروش اوراق در هفته اخیر نشان می دهد در این مدت بانک ها هزار و 690 میلیارد تومان اراد 104 خریداری کرده و خریدشان از اراد 105 تنها 100 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که بورسی ها در این هفته خرید وارونه ای را در مقایسه با بانک ها ثبت کرده اند.

به این معنا که هزار و 30 میلیارد تومان از اوراق خریداری شده توسط بورسی ها اراد 105 بوده و تنها 190 میلیارد تومان آن به اراد 104 تعلق داشته است.

به عبارت دیگر بررسی های آماری نشان می دهد در این هفته برای بورسی ها نرخ سود 22 درصد اراد 105 جذاب تر بوده و در مقابل تاریخ سررسید اوراق برای بانک ها اهمیت بالاتری داشته است.

بازار اولیه