به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی در آمارهای بانک مرکزی همچنان صعودی است. بررسی های آماری از هفته سوم خرداد ماه امسال نشان می دهد این شاخص مهم اقتصادی در کشور در ادامه رفتار صعودی خود به 20.57 درصد رسیده که تنها با 0.02 واحد درصد پایین تر از رکورد خود در هفته اول خرداد ماه، دومین رکورد را در بازه ماهه داشته است.

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی با بسط و قبض پول سعی می کند تا در ابتدا نقدینگی بانک ها را تنظیم کرده و در ادامه نرخ سود بین بانکی را کنترل کند. شاخصی که در روزهای پایانی پاییز سال قبل به درخواست دولت قرار شد تا در سقف 20 درصد باشد در این روزها از این سقف فاصله گرفته و مدام صعودی تر می شود. اتفاقی که همسو با قبض پول بانک مرکزی در بازار باز و بسط بالای اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بوده است.

نرخ سود

کاهش عملیات بسط پولی در بازار باز و رشدمعاملات بین بانکی

در بازار باز بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق از بانک ها اقدام به مدیریت نقدینگی نهادهای مالی می کند. تاریخ سررسید این بازار یک هفته ای بوده و نرخ سود بازار باز نیز سیری صعودی داشته است.

روند بسط پول در این بازار نشان می دهد عملیات تزریق نقدینگی با خرید اوراق از بانک ها در سال جاری در هر مرحله کمتر شده است. این شاخص در هفته پایانی سال گذشته برابر با 94 همت بوده در هفته سوم خرداد ماه به پایین تر از 70 هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که نرخ سود در بازار باز نیز بالاتر رفته و هزینه قرض دهی بانک مرکزی به بانک ها بالاتر رفته است. این نرخ اکنون در راس 3 ماهه بوده و برابر با 19.2 درصد ثبت شده است.

این در حالی است که در بازار بین بانکی اعتبارات قاعده مند در هفته سوم و به طور کلی سطح معاملات جهش قابل توجهی پیدا کرده است.

در این بازار تاریخ سررسید کوتاه مدت بوده و بانک ها نیاز فوری خود را از طریق این معاملات برطرف می کنند. از این رو به آن بازار شبانه هم گفته می شود. نرخ سود وام دهی در این بازارها در دامنه 14 تا 22 درصد بوده که نرخ موزون آن گویای نرخ سود بین بانکی در هر مقطع است. اعتبارات قاعده مند یا بسط بانک مرکزی در این بازار با جهش بالایی به 17 هزار و 770 میلیارد تومان رسید.

اکنون نرخ سود موزون طبق آمارهای بانک مرکزی به 20.57 درصد رسیده که بعد از هفته اول خرداد ماه امسال، بیشترین میزان این شاخص در بازه 5 ماهه بوده است.