به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در ایران هنوز مسیر افزایشی خود را ادامه داده و هر هفته رکورد جدیدی را خلق می کند.

نرخ بهره متغیری است که به صورت موزون هفتگی در بازار شبانه کشف می شود. در این بازار بانک ها می توانند نیاز فوری خود را مرتفع ساخته و با این عمل مانع از رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شوند. امارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود معاملات در این بازار در هفته های اخیر صعودی بوده است.

رشد نرخ سود در بازار باز هفته های اخیر

بانک مرکزی به طور کلی در دو بازار سعی می کند تا وضعیت نقدینگی بانک ها و نرخ سود را مدیریت کند. 

یکی از این بازار ها بازار باز است که در آن معاملات به صورت میان مدت و با خرید و فروش اوراق انجام می شود. آمارها نشاندهنده آن است که در هفته های اخیر نرخ سود بازار باز صعودی شده و به بالاترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسیده است.

بانک مرکزی در بازار باز اوراق را از بانک ها خریداری کرده و با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید هفت روزه آن را دوباره بسط می دهد. افزایش نرخ سود اتفاقی است که از سوی بانک مرکزی و با صلاحدید این نهاد انجام شده و اکنون در سطح 19.5 درصد قرار دارد.

در کنار رکوردزنی نرخ سود در بازار باز این شاخص در بازار شبانه نیز در هفته های اخیر مسیری افزایشی به خود گرفته است.

نرخ سود

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی در ابتدای تیر

بازار دیگری که به صورت هفتگی بانک ها می توانند نیاز مالی خود را از طریق آن مرتفع سازند بازار بین بانکی بوده که در هفته های اخیر نرخ سود آن روندی صعودی را به ثبت رسانده است. این بازار تاریخ سررسیدی کوتاه مدت داشته و نرخ سود آن در بازه ای نوسان می کند که بانک مرکزی آن را تعیین میکند.

این بازه از 14 تا 22 درصد است. به این معنا که بسط پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی یا اعتبارات قاعده مند با نرخ سود 22 درصد یعنی در سقف انجام شده و  هر بانکی نتوانست از طریق بانکهای دارای مازاد نیاز خود رابر طرف کند به این نهاد مراجعه کند.

در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی در هفته اخیر تنزل قابل توجهی داشته  می توان گفت رشد نرخ بهره در ادامه سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم در کشور بوده تا با رشد پلکانی این شاخص بتواند از رشد بیشتر تورم جلوگیری کند.