به گزارش اکو ایران، روند مداخله بانک مرکزی در بانک ها در هفته دوم تیر ماه حکایت از یک تغییر مهم داشته است. بانک مرکزی به طور کلی در دو بازار اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها و از جهت دیگر تنظیم نرخ سود بین بانکی می کند.بازار باز و بازار شبانه. 

بده بستان این نهاد و بانک ها شکلی قاعده مند داشته و پس از بسط میزان مشخصی از نقدینگی در موعد سررسید، این مبلغ جمع آوری می شود. عملیاتی که در بازارباز به صورت میان مدت و در بازار شبانه کوتاه مدت است.

کمترین جذب پول در بازار باز 

بانک مرکزی در هر هفته اوراقی که از بانک ها خریداری کرده را دوباره به نهادهای مالی مذکور می فروشد. این عمل به نوعی همان بسط و جذب نقدینگی است.

به بیان دیگر در هر مقطع بانک مرکزی ضمن تزریق نقدینگی، پولی که در هفته پیش بسط داده را نیز دوباره جمع آوری می کند که در نهایت تفاضل این دو متغیر معادل با خالص عملکرد بانک مرکزی درنظرگرفته می شود. برخی کارشناسان این شاخص را در بازار مهم ارزیابی کرده و به نوعی از شاخص های دیگر با اهمیت تر می دانند.

براساس داده های بانک مرکزی در هفته دوم تیر ماه، که میزان تزریق نقدینگی برابر با 59 هزار و 900 میلیارد تومان بوده، 60 هزار و 120 میلیارد تومان از عملیات هفته گذشته نیز جمع آوری شده که نشان می دهد خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار برابر با  منفی 220 میلیارد تومان بوده است.

به بیان دیگر در دومین هفته تابستان بانک مرکزی به طور خالص 220 میلیارد تومان را از نهادهای مالی جمع کرده است.

بررسی ها نشان می دهد در حالی که خالص عملکرد بانک مرکزی در تمام هفته های بازار باز نزولی بوده اما در هفته اخیر کمترین میزان جذب پول از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون در این معاملات به ثبت رسیده است.

بانک مرکزی

خالص عملکرد مثبت بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در بازار شبانه نیز بانک مرکزی از طریق اعتبارات قاعده مند سعی در بسط نقدینگی در نهادهای مالی داشته که نرخ سود آن 22 درصد است. مانند بازار باز در این معاملات نیز هم تزرق پول و هم جذب نقدینگی مورد اهمیت است.

طبق آمارهای بانک مرکزی در این بازار 7 هزار و 340 میلیارد تومان نقدینگی در نهادهای مالی تزریق شده که 3 هزار و 940 میلیارد تومان آن جمع آوری شده است.

بنابراین در مجموع بازار باز و بازار بین بانکی میزان تزریق پول در بانک ها برابر با 67 هزار و 240 میلیارد تومان بوده و باتوجه به کسر مبلغی که از نهادهای مالی قبض شده خالص عملکرد این نهاد در بانک ها معادل با 3 هزار و 40 میلیارد تومان به دست می آید.

بررسی های آماری نشان میدهد در سال 1401 این نخستین مقطعی است که خالص عملکرد این نهاد در بانک ها در مجموع دو بازار مثبت می شود که نشان از احتمال تغییر رفتار بانک مرکزی در هفته دوم تیر ماه داشته است.

 

بانک مرکزی