به گزارش اکو ایران، هم زمان با رکورد زنی تاریخی نرخ سود در بازار باز ، اکنون نوبت به نرخ بهره رسیده است. رکوردزنی های این شاخص که در هفته های اخیر رخ داده تاکنون تداوم داشته و در هفته دوم تیر ماه به سطح بالایی رسیده است. به طور کلی شاخص نرخ سود بین بانکی در ادبیات اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این متغیر در نیمه دوم سال 1400 قرار بود از سوی بانک مرکزی کنترل شده و در سقف 20 درصد قرار بگیرد. این در حالی است که اکنون پس از گذشته سه ماه و نیم از سال جاری یک واحد درصد بیشتر شده است.

نرخ سود

رکوردزنی های نرخ سود در بازار های بین بانکی

به طور کلی با آغاز سال جدید بانک مرکزی فعالیت خود را در بازار بین بانکی تغییر داده و رفتار جدیدی را آغاز کرد. پیش از آن به دستور دولت به منظور نجات بورس تزریق پول در بازار باز را گسترش داده و تا مرز 95 همت رسانید. در همان زمان به طور موازی نرخ سود در بازار باز را نیز کاهش داد تا بتواند به نوعی ضمن بهبود نقدینگی نهادهای مالی نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش دهد..این در حالی بودکه در بازار کناری، یعنی بازار شبانه، مداخله بانک مرکزی کاهش پیدا کرده از سطوح بالای خود فاصله گرفت. این اقدامات تب نرخ بهره را کاهش داد اما هدف بانک مرکزی و دولت که سقف 20 درصدی شاخص بین بانکی بود محقق نشد.

اساسا بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف بانکی خود در دو بازار فعالیت می کند. بازار باز و بازار شبانه که نرخ سود بین بانکی نرخ سود موزون داد و ستد بانک ها در بازار شبانه بوده و در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

اکنون با آغاز سال 1401 رفتار بانک مرکزی با بانک ها و در ادامه شاخص های بین بانکی تغییر کرده است. این نهاد روند بسط پول در بازار باز را کاهش داده و از مرز 95 همت تا نیمه تیر ماه به مرز 60 همت رسانید. در همین راستا نرخ سود بازار باز نیز افزایشی شده و تا مرز 20.3 درصد ارتقا پیدا کرد که در تاریخ برگزاری این بازار بی سابقه بوده است.  ثبت اتفاق بی سابقه در بازار باز به نوعی نرخ سود بین بانکی را نیز یک گام دیگر به جلو برده و تا مرز 20.95 درصد رسانید. بالاترین سطح در شش ماه اخیر.

برخی تحلیل گران معتقدند رفتار انقباضی بانک مرکزی در بازار باز و کاهش هزینه استقراض بانک هادر بازار باز می تواند موجب رشد هفتگی نرخ سود بین بانکی در مقاطع اخیر شده باشد.