به گزارش اکو ایران، در پایان بهار حجم سپرده بانک ها در کشور به 5 هزار و 841 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل در حدود 35.4 درصد رشد داشته است.

در آماری که بانک مرکزی به تازگی از وضعیت بانکی کشور منتشر کرده مشاهده می شود این رقم پس از کسر سپرده قانونی به 5 هزار و 253 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما بیشترین سهم از حجم کل سپرده ها را در این ماه تهران رقم زده که بیش از نیمی از آن را دارا بوده است.

رکوردزنی تهران در سپرده های بانکی

در شهر تهران مجموع سپرده های بانکی برابر با 3 هزار و 164 هزار میلیارد تومان ثبت شده که تقریبا 54.17 درصد از کل سپرد های کشور در پایان خرداد ماه بوده است. دومین استان رکورد دار دراین زمینه اصفهان بوده که سطحی معادل با 300 هزار میلیارد تومان داشته است.

بانک مرکزی اعلام می کند که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در اسپتان تهران اسپتقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.

در نهایت کسر سپرده های قانونی از مجموع کل، سطح این شاخص را در تهران به 2 هزار و 881 هزار میلیارد تومان تنزل داده است. بنابراین ارزش سپرده های قانونی تهران در این ماه برابر با 283 هزار میلیارد تومان بوده است.

در مقابل کمترین استان البرز  مناطق آزاد تجاری کمترین سپرده گذاری و تسهیلات دهی را در بازار بانکی داشته اند. به عنوان مثال ارزش کل سپرده های استان البرز در خرداد ماه برابر با 121 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

بررسی سهم سپرده به تسهیلات دهی بانک ها

رکوردزنی های استانی به همان صورت سپرده ها در بخش تسهیلات دهی بانک ها نیز رقم خورده است. به این معنا که در شهر تهران در خرداد ماه امسال ارزش کل تسهیلات بانکی برابر با 2 هزار و 626 میلیارد تومان بوده و رکورد دار در میان سایر استان های کشور بوده است. نسبت این تسهیلات دهی به کل سپرده ها در پایان خرداد ماه در تهران برابر با 91.1 درصد بوده که تقریبا 10 واحد درصد از متوسط کشوری بیشتر بوده است.

بانک