به گزارش اکو ایران، احسان خاندوزی در پاسخ به خبرنگاران در کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سوم مرداد ماه اعلام کرد وام ازدواج در سه ماهه امسال برابر با 26 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که به 194 هزار متقاضی اعطا شده است.

وی ضمن اعلام این موضوع بیان کرد از ابتدای سال 1387 تا پایان سال گذشته تقریبا 13 میلیون و 570 هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود داشته و معادل با 234 هزار میلیارد تومان وام بین متقاضیان توزیع شده است.

البته مقایسه ارقام از جهت تغییرات تورمی نمی تواند یک مقایسه صحیح باشد اما می توان تعداد تقاضا را در این بازه مورد چالش قرار داد.

خاندوزی

مقایسه وام دهی ازدواج در سه ماهه امسال با سال های قبل

با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی وزارت اقتصادو دارایی از ابتدای سال 1387 تا پایان 1400 درحدود 13 میلیون و 570هزار وام ازدواج اعطا شده که 168 ماه به طول انجامیده است.

به بیان دیگر در هر سه ماه به طور متوسط 242 هزار وام ازدواج در کشورطی 14 سال پرداخت شده که میزان 194 هزارتایی امسال از این رقم هنوز 25 درصد کمتر است. یا به عبارتی تعداد اعطای وام در سه ماهه امسال باز هم کمتر از متوسط این رقم در 14 سال گذشته بوده است.

با این وجود برخی کارشناسان به طور کلی معتقدند رشد وام ها به نوعی خلق پول محسوب شده و روند فزاینده آن می تواند از کانال افزایش شبه پول در نقدینگی منجر به تورم زایی بیشتر در جامعه شود.

اثر تورم زایی وام ازدواج در سه ماه اخیر

در همین رابطه در آمارهای منتشر شده از بهار امسال مشاهده می شود سهم هر متقاضیه به طور متوسط برابر با 136 میلیون تومان از وام ازدواج بوده و در مجموع در عرض سه ماه حداقل 26 هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.

در همین خصوص شبه پول در کشور در سه ماهه امسال تقریبا 133 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حداقل 20 درصد آن از مسیر وام ازدواج بوده است.

این مقایسه در کل نقدینگی امسال نشان می دهد از 273 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی امسال 9.7 درصد آن از این مسیر بوده است.

 بنابراین برخی کارشناسان اقتصادی وام دهی های کلان را به نوعی از جهت تورم زایی در کشور آسیب زا می دانند.