به گزارش اکو ایران، در سومین ماه امسال، 9.5 درصد از تعداد چک های مبادله ای در کشور برگشت خورده که تقریبا معادل با 640 هزار و 400 فقره بوده است.

به طور کلی رصد باتوجه به تداوم اهمیت چک های مبادله ای در کشور وضعیت آماری این برگه ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این گزارش به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر شده و در آن به میزان وصول و برگشت چک های مبادله ای پرداخته می شود.

در آمارهای خرداد ماه مشاهده می شود 37 هزار و 380 میلیارد تومان از چکهای صادر شده در سال جاری برگشت خورده است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد فقدان موجودی علت غالب برگشت چک ها بوده است.

فقدان موجودی علت اصلی برگشت چک

در خرداد 1401 تقریبا 620 هزار و 700 فقره از چک های برگشت خورده در کشور در اثر کسری یا فقدان موجودی بوده که تقریبا 96.92 درصد آن بوده است.

در مقابل 19 هزار و 700 فقره آن در اثر سایر علل برگشت خورده است. سایر علل در این گزارش شامل موارد عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط است. این موضوع از حیث مبلغ نیز بر همین منوال بوده است.

چک برگشتی

برگشت 37 همتی چک های مبادله ای

از میان 342 هزار و 395 میلیارد تومان مبادله چک در پایان بهار امسال، تقریبا 10.9 درصد آن برگشت خورده که تقریبا 37 همت بوده است. بررسی مقداری چک های برگشت خورده نیز نشان می دهد در این مدت 36 هزار و 146 میلیارد تومان از چک های برگشت خورده به علت کسری یا فقدان موجودی بوده و هزار و 235 میلیارد تومان باقی مانده به سایر علل مرتبط بوده که تقریبا 3.3 درصد کل بوده است.

چک برگشتی