به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی پس از سه هفته دوباره به کانال 20 درصد بازگشته و در کمترین سطح یک ماهه قرار گرفت.

به طور کلی نرخ بهره از شاخص های مهم در اقتصاد کلان به شمار می آید که تغییرات آن برای تحلیلگران از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی کارشناسان این نرخ را دماسنج اقتصادی در کشور دانسته و کاهش تورم در جامعه را هم سو با افزایش این شاخص می دانند.

این در حالی است که در سمت مقابل بورسی ها رشد شاخص بورس را در گرو کاهش این نرخ در اقتصادکشور قلمداد می کنند. همین موضوع نیز موجب شد تا بانک مرکزی در هفته گذشته در جهت حمایت از بورس، نرخ سود را کاهش قابل توجهی داده و در بازار باز نیز با برداشتن سقف بسط پول، نرخ سود را تقلیل دهد.

تغییر رفتار بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی

بانک مرکزی هر هفته در دوبازار اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها می کند. در بازار باز که معالمات آن ماهیتی میان مدت داشته و با خرید اوراق از نهادهای مالی به تزریق پول در این بازار می پردازد.  در همین راستا بانک مرکزی در هفته گذشته از سقف 60 همتی بسط پول در این معاملات فاصله گرفته و این شاخص را به مرز 65 هزار میلیارد تومان رسانید. در کنار افزایش تزریق پول، این نهاد نرخ سود در بازار باز را نیز کاهش داده و در سطح 20 درصد قرار دارد.

در بازار شبانه نیز که در آن بده بستان بانک ها ماهیتی کوتاه مدت دارد تزریق پول بانک مرکزی همچنان در سطح بالایی به ثبت می رسد. اتفاقی که در جهت خلاف رفتار بانک مرکزی در هفته های ابتدایی سال جاری قرار دارد. در هفته های اخیر بانک مرکزی تزریق پول در بانک ها را شدت بخشیده و برای کنترل نرخ بهره در بازار اعتبارات قاعده مند خود را در کانال 15 همت نگه داشته است. در نهایت نیز براساس داده های بانک مرکزی نرخ بهره هفته دوم مرداد پس از یک ماه وارد کانال 20 درصد شده و به 20.64  درصد  تنزل پیدا کرد.

نرخ سود