به گزارش اکو ایران، روند تراکنش های بین بانکی تا آخرین ماه بهار را بانک مرکزی منتشر کرده است. در این آمارها بانک مرکزی سعی دارد تا وضعیت تراکنش ها را در مجموع شعب بانکی و خود پردازها به تصویر بکشد که نقش مهمی از تغییرات نقدینگی در کشور به حساب می آید.

در همین رابطه در ماه خرداد مجموع تراکنش بانکی ایرانیان در حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 387 هزار میلیارد تومان  از طریق خود پرداز ها و 263 هزار تای آن در پایانه شعب پرداخته شده است. اما تفکیک استانی این تراکنش‌ها نشان می دهد حجم این شاخص در تهران به مراتب بالاتر از سایر مناسق کشور بوده است.

سطح 159 همتی تراکنش های تهران در سال 1401

در استان تهران مجموع تراکنش های انجام شده طبق آمارهای بانک مرکزی برابر با 159 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان 88 هزار میلیارد تومان از طریق خود پردار ها بوده و 71 همت باقی مانده در پایانه شعب به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر 55 درصد از سهم تراکنش ها در استان تهران را خود پردازها ثبت کرده اند.

در نهایت 491 هزار میلیارد تومان باقی مانده در این ماه در سایر استان ها رقم  خورده که در این میان استان اصفهان با سطحی درحدود 45 همت پس از تهران دومین رکورد را داشته است. خراسان رضوی نیز سومین استان رکورد دار درتراکنش های بانکی خرداد ماه بوده که برابر با 43 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

تراکنش بانکی

بررسی سهم درصدی تراکنش های بانکی در استان های کشور

درصد سهم تراکنش ها از کل در استان تهران نشان می دهد این رقم در پایتخت برابر با 24 درصد بوده است.

اصفهان و خراسان رضوی نیز با ثبت رکوردهای 7.08 درصد و 6.77 درصد رده های دوم تا سوم را در این بازار ثبت کرده اند. به طور کلی در ماه پایانی بهار، تقریبا 50 درصد تراکنش های مالی کشور در 5 استان ثبت شده است. این 5 استان عبارتند از تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد نیز در انتهای این دسته بندی قرار داشته که با 2 هزارو 763 میلیارد تومان سهمی 0.43 درصدی را در کل تراکنش های بانکی کشور در خرداد ماه داشته است.

تراکنش بانکی