اما در این بین بحث استقلال بانک مرکزی نیز مطرح است. به گفته حسین محمد صالح دارانی، اولویت اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد اما آیا این بانک با شرایط فعلی موفق خواهد بود؟