به گزارش اکو ایران، در مجموع سیزده مرحله برگزاری بازار اولیه درآمد دولت از مرز 30 همت عبور کرد. در این بازار دولت درآمدزایی خود را در راستای تامین کسری بودجه مصرف می کند. 

در طرف مقابل نیز بانک ها و بورسی ها که مشتریان همیشگی اوراق هستند بنابر مطلوبیت خود در این بازار مشارکت می کنند. اما اوراق عرضه شده در این بازار چه نسبتی داشته و چه فروشی را در پایان مرحله سیزدهم ثبت کرده اند؟

84 درصد اوراق عرضه شده در بازار فروخته شد

به طور کلی تاپایان مرداد ماه در بازار اولیه مجموعا 30 هزار و 530 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که البته 2 هزار و 200 میلیارد تومان آن به صورت پذیره نویسی در بازار سرمایه به فروش رسیده است. بنابراین از میزان اوراق عرضه شده در بازار تقریبا سهم خرید مشتریان در پایان هفته سیزدهم تقریبا 28 هزار و 313 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که مجموع اوراق عرضه شده در بازار اولیه در این هفته ها تقریبا 33 هزار و 500 میلیارد تومان ارزش داشته است. به عبارت دیگر تا کنون 84.5 درصد از عرضه دولت در بازار اولیه فروخته شده است.

طبق بررسی ها تفکیک اوراق نشان از فروش بیشتر اوراق با تاریخ سررسید کوتاه مدت تر داشته است.

اوراق بدهی دولتی

سهم پایین تر اوراق با نرخ سود بالاتر

در بازار اولیه تا کنون اراد 104 تا 109 به فروش رسیده است. در این میان برخی از اوراق، نرخ سود بالاتر داشته و تاریخ سررسیدشان نیز بالاتر بوده است. برخی دیگر هم نرخ سود پایین تر و تاریخ سررسید کوتاه مدت تری را برای فروش داشته اند.

دسته بندی اوراق فروخته شده اینگونه بوده که اراد 105 و اراد 107 نرخ سود 22 درصدی داشته و 15 همت آن در بازار تزریق شده که تاکنون 11 هزار و 554 میلیارد تومان آن خریداری شده است. تاریخ سررسید این اوراق بالاتر از دو سال بوده و بیشتر برای بورسی ها جذاب است تا نهادهای مالی.

این در حالی است که اراد عرضه شده با نرخ سود پایین تر برابر با 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و تاکنون سهمی 16 هزار و 800 میلیاردی را در تامین کسری بودجه داشته اند. یکی از مهم ترین دلایل بالاتر بودن حجم فروش این اوراق، تاریخ سررسید کوتاه تر آن بوده که بانک ها و بورسی ها را توامان درخرید شرکت داده است.

بنابراین باتوجه به آنکه نقاط اشتراک بیشتری میان بانک ها و بورسی ها در خرید این اوراق از دولت وجود دارد روند فروش آن نیز سیر صعودی بیشتری را ثبت کرده است.

اوراق بدهی دولتی