. به عقیده مصباحی مقدم، کشورهایی که از بانکداری اسلامی بهره می بردند در آن سال ها دچار بحران نشدند و متفکران اقتصاد سرمایه داری متوجه مزیت بانکداری اسلامی شدند.