در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی دولتی 2 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار فروخته شد. باوجود آن که کاهشی 37 درصدی در این آمارها رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال جاری به مرحله پانزدهم خود رسید. این بازار سه سال است که به کارگزاری بانک مرکزی برگزار شده و هدف اصلی ان تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیرتورمی است. چرا که درآمدهای دولت از مسیر فروش نفت و برداشت از تنخواه بانک مرکزی با رشد پایه پولی منجر به افزایش در تورم می شود. به باور برخی اقتصاد دانان رشد درآمدهای دولت از فروش اوراق می تواند از افزایش تورم جلوگیری کند.

بنابراین دولت برای فروش بیشتر اوراق در این معاملات باید جذابیت اوراق را بالاتر ببرد. منظور جذابیت اوراق عرضه شده بالاتر بردن نرخ سود و کوتاه کردن تاریخ سررسید آن است. در هفته های اخیر دولت به علت نیاز جدی تر در خرید اوراق بدهی نرخ سود را افزایش چشمگیری داده و در دو هفته گذشته از مرز 22 درصد عبور داده است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، در هفته منتهی به 8 شهریور ماه در حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان ارواق بدهی دولتی به بانک ها و بورسی ها فروخته شد. در این بازار فروشنده دولت است و خریدار نهادهای مالی و تامین سرمایه.

در همین رابطه اکنون در پانزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی سهم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرده که ناشی از یک اتفاق کم سابقه بوده است.

سهم بالای معاملات اوراق در حراج پانزدهم

در هفته منتهی به 8 شهریور ماه از میان اوراق عرضه شده در بازار در حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این رقم در هفته گذشته در حدود 37 درصد کاهش نسبت به هفته قبل پیدا کرده است.

در این بازار بانک ها سهمی برابر با 870 میلیارد تومان داشته که کمتر از نصف معاملات این هفته بوده است.

این در حالی است که حجم مشارکت بورسی ها در بازار برابر با هزار و 430 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

یکی از مهم ترین دلایل در خصوص رشد مشارکت در این هفته ریشه در نرخ بالای سود اوراق داشته است.

فروش 4 دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته اخیر اوراق عرضه شده در بازار در 4 دسته بوده است. اراد 107 تا 112. تفکیک اوراق نشان می دهد در این مقطع اراد 109 و اراد 111 نرخ سودی کمتر از 22 درصد داشته که برابر با 21.58 و 21.59 درصد بوده است.

این در حالی است که اراد 107 و اراد 111 دراین بازار نرخ سود شان برابر با 22.3 درصد بوده که در بازار سه سال اخیر کم سابقه بوده است.

عرضه اوراق با نرخ سود بالاتر از 22 درصد برای دومین هفته متوالی است که در بازار اولیه رخ می دهد که نشان از افزایش تمایل دولت به رشد معاملات این بازار داشته است.

اوراق بدهی دولتی