آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

باوجود رشد کم سابقه نرخ سود در بازار اولیه مشارکت نهادهای تامین سرمایه در بازار کمتر شده و از نصف مراحل قبلی پایین تر آمده است. شنیده ها حاکی از آن است بورسی ها تاکتیک خرید اوراق را تغییر داده و در هفته پایانی تابستان روش پذیره نویسی را اتخاذ کرده اند.
آمار و ارقام بانک مرکزی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه نشان از بهبود شرایط مالی بانک ها داشته است. سهم معاملات اوراق بدهی در این نهادها صعودی شده و در بازار باز نیز تقاضا کاهش داشته است. برخی کارشناسان دوعامل اصلی را ریشه این اتفاق دانسته که مهم ترین آن تزریق 6 همتی از سوی دولت بوده است.
در هفته هفدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در 24 شهریور ماه، سه اتفاق مهم در بازار به ثبت رسیده که در مهم ترین آن ها نرخ سود موزون دومین رکورد خود در سال جاری را ثبت کرده است. این رکورد بیشتر به علت مشارکت بالاتر بانک ها در بازار و تداوم خرید پایین بورسی ها در این معاملات بوده است.
در مرحله هفدهم حراج اوراق بدهی دولتی 2 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. بررسی این معاملات به تفکیک مشتریان در بازاری که به منظور تامین کسری بودجه برگزار می شود، نشان می دهد سهم بانکی ها از خرید اوراق بدهی بالاتر آمده و از مرز هزار و 500 میلیارد تومان عبور کرده است.
سطح مشارکت بورسی ها در بازار اولیه منتهی به 16 شهریور ماه کاهش قابل توجهی داشته است.این در حالی است که نرخ سود برخی اوراق عرضه شده در بالاترین سطح تاریخ برگزاری این معاملات قرار داشته است. برخی تحلیل‌گران این اقدام بورسی‌ها را ناشی از انتظارات بد برجامی در موقعیت اخیر قلمداد می کنند.
در بررسی حجم مشارکت بانک ها و بورسی ها در تامین کسری بودجه دولت مشاهده می شود رشد نقطه ای خرید اوراق از سوی بورسی ها بیش از 500 درصد بوده است. در مقابل سطح خرید اوراق در پایان مرحله شانزدهم از سوی نهادهای مالی 8.5 درصد افت داشته که عمده دلیل آن وضع بدنقدینگی در بانک ها به شمار می آید.
در طی 15 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی بورسی ها، 23 هزار و 170میلیارد تومان اوراق خریداری کرده اند. این رقم بیانگر سهم 63.5 درصدی نهادهای تامین سرمایه در خرید اوراق از دولت بوده و در مقابل این شاخص برای بانکی ها 36.5 درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها حاکی از آن است حجم مشارکت بورسی ها در درآمدزایی دولت از طریق این بازار همچنان در مسیری فزاینده قرار دارد.
رکورد تاریخی نرخ سود اراد عرضه شده در بازار اولیه و عبور آن از مرز 22 درصد اتفاق مهمی در هفته های اخیر تلقی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد در ادامه تایید دولت در راستای افزایش چراغ خاموش نرخ هدف بین بانکی در کشور بوده که طبعا مستلزم تغییر چیدمان کریدور در این شاخص خواهد شد.
بازار اولیه برای دومین هفته متوالی اوراق با نرخ سود بالاتر از 22 درصد را فروخته است. این عمل موجب شد تا حجم فروش اوراق دولتی از مرز 2 هزار میلیارد تومان فراتر رود و در سطح بالایی قرار بگیرد. بررسی های آماری نشان می دهد سطح بالای 22 درصد نرخ سود در بازار، اتفاقی کم سابقه بوده است.
نرخ سودبازارهای مالی بیشترین افت را در بازار بین بانکی ثبت کرده است. بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود شاخص بورس سیاست های انبساطی را دنبال کرده و در جهت کاهش نرخ بهره گام برداشته است. تزریق پول در این بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.