تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ یک هزار و 727 هزار میلیارد تومان  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 624 هزار میلیارد تومان معادل 59.2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش اکو ایران، تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در طی هشت ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 59 درصد رشد داشته است. در بازه ماهانه نیز پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی نسبت به ماه قبل حدود 16.5 درصد رشد را تجربه کرده است. وام پرداختی به بخش صنعت و معدن و کشاورزی حدود 17 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

 بخش بازرگانی نسبت به این دو بخش کمی بیشتر رشد وام داشته اند بخش بازرگانی رشد معادل 19 درصد داشته و بخش مسکن و ساختمان نیز با 20 درصد افزایش تسهیلات آبان را به اتمام رسانده اند. اما بیشترین رشد تسهیلات تخصیص داده شده به بخش های مختلف اقتصادی توسط بانک ها در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه ماه قبل بخش متفرقه اختصاص یافته است این بخش با رشدی حدود 143 درصد از میانه پاییز گذشته است اما کمترین مقدار رشد در پرداخت تسهیلات بانک ها در بخش خدمات بوده است که با 14.3 درصد رشد در آبان ماه نسبت به ماه قبل ماه را به پایان رسانده است.

وام

تعمیر، خرید کالای شخصی و خرید مسکن:هرکدام از بخش ها برای دریافت تسهیلات اهداف خاصی دارند که در این اهداف سه دسته از آن ها از جمله تعمیر، خرید کالای شخصی و خرید مسکن هرکدام تقریبا 23 درصد در آبان  ماه سال جاری نسبت به ماه قبل رشد در دریافت تسهیلات داشته اند.

وام دو

ایجاد و تامین سرمایه:از دیگر اهداف مهم در دریافت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی از بانک ها برای تامین سرمایه و ایجاد است و بخش مهمی از پرداختی تسهیلات را به خود اختصاص داده اند. این اهداف دریافت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی در آبان ماه بصورت نقطه به نقطه هر کدام از اهداف تامین سرمایه و ایجاد به ترتیب 15.7 درصد و 17.6 درصد رشد را تجربه کرده اند.

سهم توسعه از وام بانکی:از اهداف دیگر دریافت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی از بانک ها برای توسعه بخش های مختلف و سایر اهداف است که توسعه کمترین درصد رشد را در میان اهداف مختلف پرداخت تسهیلات  با 11.6 درصد رشد به خود اختصاص داده است و سایر نیز در آبان ماه نسبت به ماه گذشته رشدی معادل 18.6 درصد را داشته است.