به گزارش اکو ایران، در آذر ماه 1400 عدد شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوار های کشور به 379.2 رسیده است. شاخص کل در آذر سال جاری نسبت به ماه گذشته بیش از 1.7 درصد افزایش داشته است. در آذر سال جاری بیشترین نرخ تورم ماهانه در میان استان های کشور مربوط به استان همدان است که نسبت به ماه قبل 3 درصد رشد داشته است.  رشد تورم ماهانه استان همدان در ماه آذر بیشتر به علت افزایش تورم ماهانه خوراکی ها،آشامیدنی ها و دخانیات است که در ماه آذر تورمی حدود 3.3 درصدی داشته است. کمترین رشد ماهانه در میان استان های کشور در آذر سال 1400 مربوط به استان کردستان است که 0.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل داشته است. این رشد پایین قیمت ها به دلیل کاهش 0.1 درصدی رشد تورم در کالا های غیر خوراکی و خدمات است.

از سوی دیگر درصد تغییر شاخص کل در آذر سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته( تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های کشور 35.2 درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد در ماه آذر سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.6 درصد رشد را تجربه کرده است. این رشد نقطه به نقطه می تواند ناشی از تورم بالای کالا های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات باشد که در آذر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته تورمی 52.2 درصدی داشته است. استان سیستان و بلوچستان کمترین رشد تورم نقطه به نقطه در آذر امسال در مقایسه با سایر استان ها داشته و حدود 28 درصد رشد داشته است. کمتر بودن رشد نقطه به نقطه این استان در مقایسه با استان های دیگر به دلیل کمتر بودن رشد تورم در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات است که تورمی حدود 22 درصد در ماه آذر داشته است .

تورم

افزایش درصد تورم استان های مختلف کشور بصورت ماهانه و نقطه به نقطه به سه بخش تقسیم می شود :

خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات

در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تورم نقطه به نقطه خانوار های کل کشور در آذر سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 41.5 درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات در آذر امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها بیشترین رشد را داشته و حدود 52.2 درصد رشد داشته است. اما استان سیستان و بلوچستان کمترین رشد تورم نقطه به نقطه در بخش خورآکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را داشته و تقریبا 34.1 درصد رشد را تجربه کرده است. 

تورم ماهانه خانوار های کشور در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در آذر امسال نسبت به ماه قبل 1.4 درصد رشد داشته است. استان همدان با رشد 3.3 درصدی تورم ماهانه در میان استان های کشور بیشترین نرخ تورم ماهانه را داشته است و کمترین نرخ رشد تورم ماهانه در بخش کالا ها، آشامیدنی ها و دخانیات مربوط به استان مرکزی است با 0.2 درصد رشد نسبت به ماه گذشته.

کالا‌های غیر خوراکی و خدمات 

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور در بخش کالا‌های غیر خوراکی و خدمات در آذر ماه سال جاری بیش از 31 درصد رشد داشته است که در میان استان های مختلف کشور استان کهگیلویه و بویراحمد با 41 درصد رشد نسبت به استان های دیگر  بیشترین درصد رشد تورم نقطه به نقطه در بخش کالا های غیر خوراکی و خدمات دارد. کمترین نرخ رشد تورم نقطه به نقطه به استان سیستان و بلوچستان تعلق می گیرد با رشدی بیش از 22 درصد.  

تورم ماهانه کل خانوار های کشور در این بخش در آذر سال جاری نسبت به ماه قبل 1.8 درصد رشد داشته است. بیشترین درصد رشد تورم ماهانه در میان استان های کشور متعلق به استان البرز و استان گلستان است که هرکدام بصورت ماهانه حدود 3.1 درصد تورم داشته اند. استان کردستان با تورم ماهانه در آذر امسال که حدود منفی 0.1 درصد بوده، کمترین درصد رشد را در میان استان های مختلف کشور در تورم ماهانه به خود اختصاص داده است.

تورم