نهادهای مختلفی آمارهای اقتصادی را در حوزه‌های مختلف منتشر می‌کنند و مشخصا بانک مرکزی و مرکز آمار، آمارهای کلان اقتصادی را منتشر می‌کنند.

ما باید بتوانیم سیاست‌های کلان را رصد و با آمارها، سیاستگذاری کنیم، اما اکنون آمار و اطلاعات موجود به طور نسبی به سیاستگذاری اقتصادی ما کمک نمی‌کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه آمار این است که اصلا به‌روز نیست؛ مثلا تورم، مخرج کسر برای دو سال گذشته است و ‌صورت کسر برای یک سال گذشته.

آمارها هم بیشتر سیاسی و ابزاری شده برای اینکه بگوییم ما خوب کار کردیم و دیگری بد کار کرد.

یکی دو روز پیش همکارانم در حوزه آمار را جمع کردم و به آنها گفتم «آمارهای لازم» را بسط دهید و تولید کنید.