چنین نوعی از رگولاتوری نیازمند بستر حقوقی لازم و حمایت از سوی نهادهای تصمیم‌ساز است. 

در این قسمت از برنامه فارکست بانکداری از آقایان حسن معتمدی، از مدیران کل پیشین بانک مرکزی و حمید قنبری مشاور بانک مرکزی می‌پرسیم:

چرا بانک مرکزی ایران دارای قدرت کافی برای یک رگولاتوری بسیط و موثر نیست؟

ساختار بانک مرکزی چگونه باید تغییر کند تا نقش رگولاتوری پولی و تامین سلامت مالی به بهترین شکل به انجام برسد؟

و چگونه می‌توان از وضع موجود نظام پولی به خصوص با توجه به تورم و ناترازی‌ها بانکی به سمت رگولاتوری مطلوب حرکت کرد؟