همچنین با وجود ثبات تزریق اعتبار در بازار باز در رقم ۱۴۵ همت که یکی از بیشترین ارقام در سال جاری است، ارزش سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها به بانک مرکزی برای شرکت در بازار باز افزایش یافته است. اما تعبیر کارشناسان از این موضوع چیست؟