در این نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران»، این پرسش که «کدام بانک‌ها و چرا درگیر مشکل شدند و چگونه می‌توان ضعف نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها را حل کرد؟» از منظر اقتصاد سیاسی پول و اعتبار و اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی به بحث گذاشته شد.

در این نشست چهره‌هایی چون عباس دادجو توکلی -پژوهشگر حوزه پولی و بانکی-، تیمور رحمانی -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-، سید علی مدنی‌زاده -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف- و کامران ندری -عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق- به ایراد نظرات خود پرداختند.