عشقی در خصوص سود شرکت های سرمایه گذاری استانی بیان کرد: با توجه به اینکه این مجامع تعیین تکلیف نشده بود و تفاوتی بین سود مستقیم و غیر مستقیم قائل نشویم، این سود به صورت متمرکز از طریق شرکت سپرده گذاری انجام می شود و زمانی که شورا برای پرداخت سود مصوبه بدهد این منابع به صورت سهام عدالت به خود مردم پرداخت می شود.