علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته از ادامه سیاست های کاهنده فدرال رزرو تا انتشار نرخ پایین تورم میگوید.