اشتغال زایی آن هم در مناطقی که عمدتا مناطق محروم محسوب می شود می تواند از بسیاری از موضوعات از جمله مهاجرت جلوگیری کرده و منجر به توسعه فرهنگی و اجتماعی شود.

در این برنامه از بولتن با حضور حسام الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی سهم اشتغالزایی بخش معدن می پردازیم:

تصمیمات بیشتر در جهت اشتغال زدایی است     

آمار دقیقی در اختیار نداریم                          

   کارگران غیرمجاز در معادن                

 امنیتی در بخش معدن نداریم