هرچند این کاهش تاثیر کمی در تامین نیاز داخلی دارد اما می تواند حضور در بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار بدهد.  

در این برنامه از بولتن با حضور سیدرضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به بررسی مسئله کمبود برق در صنعت فولاد پرداخته ایم.