اما نکته مهم این است که قطعی های برق چه بر سر بازار تابستانی این صنعت می آورد؟