ربع سکه، بورس را به زیر کشید

خرید ربع سکه در سال جاری، بیشتر از بورس سود داشت.

با نوسان سنگین بورس از اواسط مرداد ماه تاکنون، بورس تهران از قله بازدهی ۹۹ به پایین کشیده شد. خودرو و سکه تمام نیز در تعقیب بورس تهران قرار دارند. بازدهی بازارها از ابتدای سال را مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد