در این داده‌نما نسبت هزینه‌های خالص تحصیل، خدمات فرهنگی، درمان و مسکن به کل هزینه خانوار مورد بررسی قرار گرفت.

در سه سال اخیر سهم مسکن از هزینه خانوار به طور ملموسی افزایش یافته است.