به گزارش اکوایران، گروه دیگری نیز هستند که معتقدند این بودجه را باید در حوزه هایی که مزیت بیشتری دارد هزینه کنیم و بودجه نظامی معطوف به بحث دفاعی و دفع تهدیدات باشد.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بودجه نظامی سالیانه کمتری دارد که می‌تواند موید تایید نگاه اول باشد اما از منظر دیگر هم با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ما از یک سری کشورها مثل هند و ترکیه پایین تر است، سهم بودجه نظامی از اقتصاد تفاوت چندانی با آن کشورها ندارد.