گروه پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری جذاب است؟

امروز در برنامه بورس با کارشناس برنامه، مهدی رضایتی، به بررسی صنعت پتروشیمی پرداخته‌ایم و نکات زیر را مورد بحث قرار داده ایم:

وضعیت بازارهای جهانی در صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۰

تغییر فرمول یوتیلیتی‌ها

چشم انداز اولوفینی‌ها 

چشم انداز متانولی‌ها (با توجه به گسترش تولید) 

چشم انداز صنعت پتروشیمی بعد از تحریم

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد