امیدی به تدبیر دولت نیست

مشکلات اقتصاد بزرگتر از بازار سرمایه است

عدم اطمینان از نتیجه مذاکرات برجام، کسری بودجه احتمالی سنگین، تعیین تکلیف اوراق بدهی و...

امیدواری به دولت در این مدت کوتاه باقی مانده، امیدی واهی است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد