دکتر یاسر قزوینی حائرى، استاد دانشگاه تهران در این قسمت از برنامه راهبرد گفت که مقتدی صدر به دنبال رهبرى معنوى در عراق است و با اردوکشى خیابانى مى‌خواهد این هدف را محقق سازد.

همچنین به گفته این کارشناس نباید حامیان صدر را نادیده گرفت. قزوینى محتمل ترین سناریو را نیز انحلال پارلمان عراق عنوان کرد.