ولى گل محمدى، استاد دانشگاه تربیت مدرس مى گوید روسیه پیشتر به عنوان بازیگرى که حافظ ثبات در منطقه است بازیگرى مى کرد اما امروز بازیگران قفقاز جنوبی دیگر به روسیه به عنوان بازیگری که امنیت منطقه و امنیت آنها را تضمین کند، نگاه نمی‌کنند. همچنانکه در ماه‌های گذشته اعتراضاتی در خیابان هاى ایروان رخ داد و مردم خواهان آن شدند که ارمنستان از پیمان امنیت دسته جمعى خارج شود.


گل محمدى با اشاره به نوع مناسبات نیکول پاشینیان و مسکو تاکید کرد ارمنستان امروز به دلایلى احساس مى کند اگر با غرب همکارى کند، وضعیت بهترى خواهد داشت.

وى افزود در چنین شرایطى اگر جنگى اتفاق بیفتد مشخص نیست روسیه تا چه میزان مى تواند ورود پیدا کند.