سید احمد موثقى، استاد دانشگاه تهران مى گوید داعش مرکزیت خود را به لحاظ جغرافیایى از دست داده اما به شکل هاى مختلف بازتولید مى شود و در مناطق مختلفى از خاورمیانه، آسیاى مرکزى و حتى شرق دور جریان دارد.

موثقى افزود با توجه به وضعیت متلاطم خاورمیانه، عدم توسعه در این منطقه، دخالت خارجى و موارد متعدد دیگر، داعش در آینده با عناوین و در چهره هاى مختلف بازتولید خواهد شد.