وى افزود: در این شرایط کشورهاى مستقل و قدرتمندى چون ترکیه چاره اى ندارند جز اینکه بحران هایشان را خودشان حل کنند و این نگاه، اصل خودیارى را یادآورى مى کند که طبق آن در وضعیت آنارشیک، دولت ها، دوست و متحدى جز خود ندارند.

به گفته این استاد دانشگاه، اساسا دکترین دفاعى از نقطه نظر ترکیه روى دو رکن اساسى استوار است؛ یکى خوداتکایى و دیگرى بازدارندگى.