هادى خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین الملل مى گوید تهران در قالب بازى در منطقه خاکسترى، استراتژى تهدید به تشدید تنش را در پیش گرفته است. هرچند ممکن است بعدتر شاهد عملیات ترکیبى دیگرى از سوى ایران علیه اسرائیل باشیم. خسروشاهین احتمال گسترده شدن جنگ را نیز اندک توصیف کرد.