این صحبت‌های ابراهیم رئیسی بی‌شباهت به مدل اداره کابینه توسط محمود احمدی‌نژاد نبود که در ابتدای روی کار آمدن دولت خودش میثاق‌نامه‌ای با وزرا امضا کرد‌ و بر همین اساس هم تعداد زیادی از وزرای دولت‌ خودش را در طی چهارسال برکنار کرد.