در این قسمت از برنامه راهبرد دکتر افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی ریشه‌های تنش بین ایران و آذربایجان پرداختند.