برخی می‌گویند حالا امید به احیای برجام کمتر شده و برخی از زمینه چینی برای حضور قدرتمندتر ایران در مذاکرات می‌گویند در حالی که این شروط جدید به نظر نمی‌رسند پس این همه واکنش از کجا می‌آید؟