اما در ادامه آنچه از همتی دیدیم متفاوت بود و او با انتقادهای تند از دولت سعی کرد توجه‌ها را به سمت خودش نگه دارد. آیا موفق بوده‌است؟ آیا در آینده می‌توانیم چیزی فراتر از این هم شاهد باشیم؟