امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی معتقد است اگر فکر کنیم مشکلات کشور ما متفاوت از دیگران است و ما شرایط متفاوتی داریم و مدام بر این طبل بکوبیم، در روی دیگر سکه در حال بستن درهای یادگیری هستیم. در واقع خود را در موقعیتی قرار میدهیم که نتوانیم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم! نمونه اش موضوعی که از آن به عنوان فرار مغزها یاد می شود. دکتر امیر کرمانی از تجربیات هند و چین در این خصوص می گوید.

گفتگوی کامل را در این لینک ملاحظه بفرمایید.